FAQ

[EN]

Frequently Asked Questions FAQ

What is BeePost? – BeePost is a private postal operator concentrating on the delivery of mail in the manner attractive to collectors – all deliveries to be paid with affixed BeePost postage stamps. BeePost post has branches in three countries: Lithuania, Estonia, and Finland. The nominal (face) value of BeePost stamps is expressed in Euro.

Can BeePost EE (Estonia) stamps be used to pay for sending correspondence from another country where BeePost operates? – No, BeePost issues separate stamps for each country of its operation, and they are valid and used to pay for the mail originating from the respective country only. You can easily detect the country of service by the internationally accepted codes: EE – Estonia, LT – Lithuania, FI – Finland. In other words, BeePost Estonia cannot pay for sending a letter from Lithuania or Finland and vice versa.

Are BeePost stamps “souvenir stickers” or postage stamps? – BeePost stamps – are real postage stamps. Those stamps represent the only payment mean for the mail forwarding service via BeePost and according to BeePost tariffs. BeePost stamps are classified under the heading “postage stamps of private operators”.

In which philatelic catalogues can I get information about BeePost stamps? – BeePost launched the activity in October 2022, so there is no traditional BeePost catalogue yet. Until the BeePost stamps appear in popular philatelic catalogues and until the BeePost catalog is released, the publication of which is scheduled for the end of 2023, follow the information found on the site www.beepost.shop.

What is a private postal operator and how does it differ from the traditional state postal operator? – In many countries, the state postal operators no longer exist, as a rule, their functions are performed by the private business of international logistics companies (for example: in Germany it is DHL, in Sweden it is PostNord, in Estonia it is Omniva, etc.). Even in those countries where the present postal operators have retained and are still using the historical title POST, they are often operating as joint-stock enterprises in which the state (sometimes) owns a smaller or bigger part of the shares. Apart of some exceptions, the state-owned postal operators have survived only in countries with authoritarian rule or a closed economy.

Can BeePost stamps be used to pay for the services of other postal operators? – No, and in order not to accidentally confuse the BeePost stamps with the stamps of other postal operators, we created a unique original design and do not use the full designation of nationality (the countries names), but only the internationally accepted abbreviation (LT – Lithuania, EE – Estonia, FI – Finland).

Where can I find the BeePost stamp release plan? – The plan of the future stamp issues soon will be available on our website www.beepost.shop.

Want to contact for further general questions and present your ideas for business development? – Email to beepost.shop@gmail.com.

Want to contact with questions about www.BeePost.shop store, placing orders, payment, pending orders, etc.? – Refer to Terms & Conditions or email to info@beepost.shop.

How is BeePost related to other well-known companies on the market that carry out collectors’ orders (for example: Stamperija, Peterstamps, etc.)? – The Lithuanian company Stamperija, the Finnish company Peterstamps and other partner companies of BeePost are closely cooperating under the BeePost umbrella brand, fulfilling the orders of collectors in different countries.

Does BeePost plan to expand the geography of service? – Yes, we are preparing to open BeePost branches in Latvia, Ukraine, and Moldova in 2023. In addition, new post offices and service points of BeePost partners will be opened as business development in Lithuania, Estonia, and Finland. Follow our news! Subscribe to the weekly newsletter!

Would you like to become a partner of BeePost? – Drop us a line with your background and proposal!

How much does it cost to send a letter via BeePost? – Here are our postal rates:

From Estonia:

Postcard in Europe – 3.70 EUR

Postcard Worldwide – 4.80 EUR

Priority letter 250 g in Europe – 8.50 EUR

Priority letter 250 g Worldwide – 9.90 EUR

Registered letter 250 g in Europe – 14.50 EUR

Registered letter 250 g Worldwide – 17.00 EUR

Registered letter 500 g in Europe – 19.50 EUR

Registered letter 500 g Worldwide –23.70 EUR

Registered letter 1000 g in Europe – 32.50 EUR

Registered letter 1000 g Worldwide – 43.90 EUR

From Finland:

Postcard in Europe – 3.90 EUR

Postcard Worldwide – 4.90 EUR

Priority letter 50 g in Europe – 4.50 EUR

Priority letter 50 g Worldwide – 9.50 EUR

Priority letter 250 g in Europe – 13.50 EUR

Priority letter 250 g Worldwide – 23.50 EUR

Priority letter 500 g in Europe – 19.90 EUR

Priority letter 500 g Worldwide – 37.50 EUR

Registration – 22.00 EUR

From Lithuania:

Postcard in Europe – 2.50 EUR

Postcard Worldwide – 2.90 EUR

Priority letter 50 g in Europe – 3.00 EUR

Priority letter 50 g Worldwide – 4.50 EUR

Priority letter 250 g in Europe – 5.70 EUR

Priority letter 250 g Worldwide – 7.90 EUR

Registered letter 50 g in Europe – 8.90 EUR

Registered letter 50 g Worldwide – 13.00 EUR

Registered letter 250 g in Europe – 14.00 EUR

Registered letter 250 g Worldwide –19.50 EUR

Registered letter 500 gin Europe – 19.50 EUR

Registered letter 500 g Worldwide–24.50 EUR

Registered letter 1000 g in Europe – 32.00 EUR

Registered letter 1000 g Worldwide – 42.90 EUR

[LT]

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Kas yra „BeePost“? – „BeePost“ yra privatus pašto operatorius, susitelkiantis į pašto pristatymą kolekcininkams patraukliu būdu – visi pristatymai apmokami užklijuotais „BeePost“ pašto ženklais. „BeePost“ paštas turi filialus trijose šalyse: Lietuvoje, Estijoje ir Suomijoje. „BeePost“ pašto ženklų nominali vertė išreiškiama eurais.

Ar „BeePost EE“ (Estija) pašto ženklais galima atsiskaityti už korespondencijos siuntimą iš kitos šalies, kurioje veikia „BeePost“? – ne, kiekvienai savo veiklos šaliai „BeePost“ išleidžia atskirus pašto ženklus, kurie galioja ir yra naudojami apmokėti tik už atitinkamos šalies paštą. Paslaugos šalį nesunkiai atpažinsite pagal tarptautiniu mastu pripažintus kodus: EE – Estija, LT – Lietuva, FI – Suomija. Kitaip tariant, „BeePost Estonia“ negali mokėti už laiško siuntimą iš Lietuvos ar Suomijos ir atvirkščiai.

Ar „BeePost“ pašto ženklai yra „suvenyriniai lipdukai“ ar pašto ženklai? – „BeePost“ pašto ženklai yra tikri pašto ženklai. Šie pašto ženklai yra vienintelė mokėjimo priemonė už pašto persiuntimo paslaugą per „BeePost“ ir pagal „BeePost“ tarifus. „BeePost“ pašto ženklai priskiriami privačių operatorių pašto ženklų kategorijai.

Kuriuose filatelijos kataloguose galiu rasti informacijos apie „BeePost“ pašto ženklus? – „BeePost“ veiklą pradėjo 2022 m. spalį, todėl tradicinio „BeePost“ katalogo dar nėra. Kol „BeePost“ pašto ženklai pasirodys populiariuose filatelijos kataloguose ir kol pasirodys „BeePost“ katalogas, kurio išleidimas numatytas 2023 m. pabaigoje, sekite informaciją, esančią svetainėje www.beepost.shop.

Kas yra privatus pašto operatorius ir kuo jis skiriasi nuo tradicinio valstybinio pašto operatoriaus? – daugelyje šalių valstybinių pašto operatorių nebėra, jų funkcijas paprastai atlieka privatus tarptautinių logistikos įmonių verslas (pvz.: Vokietijoje – DHL, Švedijoje – „PostNord“, Estijoje – „Omniva“ ir t. t.). Net ir tose šalyse, kuriose dabartiniai pašto operatoriai išsilaikė ir tebenaudoja istorinį pavadinimą PAŠTAS, dažnai jie veikia kaip akcinės bendrovės, kuriose valstybė valdo (kartais) didesnę ar mažesnę akcijų dalį. Išskyrus kai kurias išimtis, valstybiniai pašto operatoriai išliko tik autoritarinės valdžios ar uždaros ekonomikos šalyse.

Ar „BeePost“ pašto ženklais galima atsiskaityti už kitų pašto operatorių paslaugas? – ne, o kad netyčia nesupainiotume „BeePost“ pašto ženklų su kitų pašto operatorių pašto ženklais, sukūrėme unikalų originalų dizainą ir nenaudojame viso tautybės žymėjimo (šalių pavadinimų), o tik tarptautiniu mastu pripažintą santrumpą (LT – Lietuva, EE – Estija, FI – Suomija).

Kur galiu rasti „BeePost“ pašto ženklų išleidimo planą? – būsimų pašto ženklų išleidimo planą jau artimiausiu metu rasite mūsų svetainėje www.beepost.shop

Norite susisiekti dėl papildomų bendrųjų klausimų ar pristatyti savo idėjas verslo plėtrai? – susisiekite el. paštu beepost.shop@gmail.com

Turite klausimų apie www.BeePost.shop parduotuvę, užsakymų pateikimą, apmokėjimą, laukiančius užsakymus ir pan.? – žr. taisykles ir sąlygas arba rašykite el. paštu info@beepost.shop

Kaip „BeePost“ yra susijęs su kitomis rinkoje žinomomis įmonėmis, vykdančiomis kolekcininkų užsakymus (pvz.: „Stamperija“, „Peterstamps“ ir kt.)? – Lietuvos įmonė „Stamperija“, suomių įmonė „Peterstamps“ ir kitos „BeePost“ partnerės glaudžiai bendradarbiauja po „BeePost“ skėtiniu prekės ženklu, vykdydamos įvairių šalių kolekcininkų užsakymus.

Ar „BeePost“ planuoja plėsti paslaugų geografiją? – taip, 2023 metais ruošiamės atidaryti „BeePost“ padalinius Latvijoje, Ukrainoje ir Moldovoje. Be to, plėtojantis verslui Lietuvoje, Estijoje ir Suomijoje bus atidaryti nauji pašto skyriai ir „BeePost“ partnerių aptarnavimo punktai. Sekite mūsų naujienas! Prenumeruokite savaitinį naujienlaiškį!

Ar norėtumėte tapti „BeePost“ partneriu? – papasakokite mums apie save ir pateikite pasiūlymą!

Kiek kainuoja išsiųsti laišką per „BeePost“? – štai mūsų pašto tarifai:

Iš  Estijos:

Atvirukas į Europos šalis – 3,70 Eur

Atvirukas į kitas pasaulio šalis – 4,80 Eur

Pirmenybinis laiškas 250 g  į Europos šalis – 8,50 Eur

Pirmenybinis laiškas 250 g  į kitas pasaulio šalis – 9,90 Eur

Registruotas laiškas 250 g  į Europos šalis – 14,50 Eur

Registruotas laiškas 250 g  į kitas pasaulio šalis – 17,00 Eur

Registruotas laiškas 500 g į Europos šalis – 19,50 Eur

Registruotas laiškas 500 g  į kitas pasaulio šalis –23,70 Eur

Registruotas laiškas 1 000 g į Europos šalis – 32,50 Eur

Registruotas laiškas 1 000 g į kitas pasaulio šalis – 43,90 Eur

Iš Suomijos:

Atvirukas į Europos šalis – 3,90 Eur

Atvirukas į kitas pasaulio šalis – 4,90 Eur

Pirmenybinis laiškas 50 g  į Europos šalis – 4,50 Eur

Pirmenybinis laiškas 50 g  į kitas pasaulio šalis – 9,50 Eur

Registruotas laiškas 250 g  į Europos šalis – 13,50 Eur

Registruotas laiškas 250 g  į kitas pasaulio šalis – 23,50 Eur

Registruotas laiškas 500 g į Europos šalis – 19,90 Eur

Registruotas laiškas 500 g  į kitas pasaulio šalis – 37,50 Eur

Registracija – 22,00 Eur

Iš Lietuvos:

Atvirukas į Europos šalis – 2,50 Eur

Atvirukas į kitas pasaulio šalis – 2,90 Eur

Pirmenybinis laiškas 50 g  į Europos šalis – 3,00 Eur

Pirmenybinis laiškas 50 g  į kitas pasaulio šalis – 4,50 Eur

Pirmenybinis laiškas 250 g  į Europos šalis – 5,70

Pirmenybinis laiškas 250 g  į kitas pasaulio šalis – 7,90 Eur

Registruotas laiškas 50 g  į Europos šalis – 8,90 Eur

Registruotas laiškas 50 g  į kitas pasaulio šalis – 13,00 Eur

Registruotas laiškas 250 g  į Europos šalis – 14,00 Eur

Registruotas laiškas 250 g  į kitas pasaulio šalis –19,50 Eur

Registruotas laiškas 500 g  į Europos šalis – 19,50 Eur

Registruotas laiškas 500 g  į kitas pasaulio šalis –24,50 Eur

Registruotas laiškas 1 000 g į Europos šalis – 32,00 Eur

Registruotas laiškas 1 000 g į kitas pasaulio šalis – 42,90 Eur

[FR]

Questions fréquemment posées FAQ
Qu’est-ce que Beepost ? – Beepost est un opérateur postal privé se concentrant sur la livraison du courrier de manière attrayante pour les collectionneurs – toutes les livraisons sont à payer avec des frais de port par timbres Beepost. Beepost a des succursales dans trois pays : la Lituanie, l’Estonie et la Finlande.
La valeur nominale des timbres Beepost est exprimée en euro.
Les timbres EE (Estonie) peuvent-ils être utilisés pour payer l’envoi de la correspondance à partir d’un autre pays où Beepost opère ? – Non, les collections de timbre Beepost sont uniques pour chaque pays, et ils sont valables et utilisés pour payer le courrier provenant du pays respectif uniquement. Vous pouvez facilement détecter le pays de service à l’international dont les codes acceptés sont : EE – Estonie, LT – Lituanie, FI – Finlande. En d’autres termes, Beepost Estonie
ne peut pas régler des envois de lettres de Lituanie ou de Finlande et vice versa.
Les timbres de Beepost sont-ils des « autocollants souvenirs » ou des timbres-poste ? – les timbres Beepost – sont de vrais timbres-poste. Ces timbres représentent le seul moyen de paiement pour le transfert de courrier via les services Beepost, et selon les tarifs de Beepost. Les timbres Beepost sont classés sous l’ordre des « timbres-poste des opérateurs privés ».
Dans quels catalogues philatéliques puis-je obtenir des informations sur les timbres Beepost ? – Beepost a lancé l’activité en octobre 2022, il n’y a donc pas encore de catalogue Beepost traditionnel. En attendant que les timbres Beepost apparaissent dans les catalogues philatéliques populaires, et jusqu’à ce que le catalogue Beepost soit sorti (dont la publication est prévue pour la fin de 2023) suivez les informations que vous pourrez trouver sur le site www.bepost.shop.

Qu’est-ce qu’un opérateur postal privé et en quoi diffère-t-il d’opérateur traditionnel postal de l’État ? – Dans de nombreux pays, les opérateurs postaux de l’État n’existent plus, en règle générale, leurs fonctions sont exercées par des sociétés privées de logistique internationales (par
exemple : DHL en Allemagne, PostNord en Suède, Omniva en Estonie etc.). Il se trouve même des pays, où les opérateurs postaux actuels ont conservé et utilisent toujours le service postal traditionnel. Ces sociétés opèrent souvent en tant qu’entreprises conjointes, dans lesquelles l’État possède parfois une partie plus ou moins grande des actions.

En dehors de ces rares exceptions, les opérateurs postaux, détenus par l’état, n’ont survécu que dans des pays avec un régime autoritaire ou une économie fermée.
Les timbres Beepost peuvent-ils être utilisés pour payer les services d’autres opérateurs postaux ? – Non, et afin de ne pas confondre accidentellement les timbres de Beepost
avec d’autres opérateurs, nous avons créé un concept original et unique, n’utilisant pas la désignation complète des nationalités (noms des pays), mais seulement l’abréviation internationale (LT – Lituanie, EE – Estonie, Fi – Finlande).
Où puis-je trouver le plan de projet des timbres Beepost ? – Les plans des émissions futures seront bientôt disponibles via notre site Web www.beepost.shop.
Vous souhaitez nous contacter pour d’autres questions générales et présenter vos idées pour des partenariats ? – Envoyez un courriel à beepost.shop@gmail.com.
Vous souhaitez nous poser des questions sur la boutique www.BeePost.shop, passer des commandes, connaître les moyens de paiement, les commandes en attente, etc. ? – Reportez-vous aux termes & conditions ou e-mailer nous à info@beepost.shop.
Comment Beepost est-il lié à d’autres sociétés bien connues sur le marché, qui réalisent
les collections des collectionneurs (par exemple : Stamperija, Peterstamps, etc.) ?
– La compagnie lituanienne Stamperija, la société finlandaise Peterstamps et d’autres sociétés partenaires de Beepost, coopèrent étroitement sous la marque générale Beepost, afin de passer les ordres de collectionneurs dans différents pays.
Beepost prévoit-il d’élargir sa zone géographie du service ? – Oui, nous nous préparons à ouvrir des succursales Beepost en Lettonie, en Ukraine et en Moldavie en 2023.

De plus, de nouveaux bureaux de poste et des points de service partenaires de Beepost seront ouverts pour le développement commercial en Lituanie, Estonie et Finlande.

Suivez nos nouvelles ! Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire !


Souhaitez-vous devenir un partenaire de Beepost ? – Envoyez-nous un message avec vos idées et propositions !
Combien cela coûte-t-il d’envoyer une lettre via Beepost ? – Voici nos tarifs postaux :

Expédition depuis de l’Estonie :

Carte postale vers l’Europe – 3.70 EUR

Carte postale vers le Monde Entier – 4.80 EUR

Lettre prioritaire 250 g vers l’Europe – 8.50 EUR

Lettre prioritaire 250 g vers le Monde Entier – 9.90 EUR

Lettre recommandée 250 g vers l’Europe – 14.50 EUR

Lettre recommandée 250 g vers le Monde Entier – 17.00 EUR

Lettre recommandée 500 g vers l’Europe – 19.50 EUR

Lettre recommandée 500 g vers le Monde Entier –23.70 EUR

Lettre recommandée 1000 g vers l’Europe – 32.50 EUR

Lettre recommandée 1000 g vers le Monde Entier – 43.90 EUR

Expédition depuis de la Finlande :

Carte postale vers l’Europe – 3.90 EUR

Carte postale vers le Monde Entier – 4.90 EUR

Lettre prioritaire 50 g vers l’Europe – 4.50 EUR

Lettre prioritaire 50 g vers le Monde Entier – 9.50 EUR

Lettre prioritaire 250 g vers l’Europe – 13.50 EUR

Lettre prioritaire 250 g vers le Monde Entier – 23.50 EUR

Lettre prioritaire 500 g vers l’Europe – 19.90 EUR

Lettre prioritaire 500 g vers le Monde Entier – 37.50 EUR

Enregistrement – 22.00 EUR

Expédition depuis de la Lituanie :

Carte postale vers l’Europe – 2.50 EUR

Carte postale vers le Monde Entier – 2.90 EUR

Lettre prioritaire 50 g vers l’Europe – 3.00 EUR

Lettre prioritaire 50 g vers le Monde Entier – 4.50 EUR

Lettre prioritaire 250 g vers l’Europe – 5.70 EUR

Lettre prioritaire 250 g vers le Monde Entier – 7.90 EUR

Lettre recommandée 50 g vers l’Europe – 8.90 EUR

Lettre recommandée 50 g vers le Monde Entier – 13.00 EUR

Lettre recommandée 250 g vers l’Europe – 14.00 EUR

Lettre recommandée 250 g vers le Monde Entier –19.50 EUR

Lettre recommandée 500 g vers l’Europe – 19.50 EUR

Lettre recommandée 500 g vers le Monde Entier –24.50 EUR

Lettre recommandée 1000 g vers l’Europe – 32.00 EUR Lettre recommandée 1000 g vers le Monde Entier – 42.90 EUR

X